Kognitivně behaviorální terapie

Proč psychoterapie?
Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem za účelem zvýšení duševního zdraví klienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.
Většina škol je založena na rozhovoru, přestože v některých směrech se využívají i další způsoby komunikace. Psychoterapeut využívá různé techniky postavené na dialogu, individuálním prožitku, expozici různým situacím, budování vztahu s klientem, komunikaci a nácviku žádoucího chování.
Psychoterapie může být prováděna odborníky s různou kvalifikací, včetně psychiatrie, klinické psychologie, psychologického poradenství, klinické nebo psychiatrické sociální práce, poradenství v oblasti duševního zdraví, manželství a rodinné terapie, rehabilitačního poradenství, školního poradenství, hypnoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, ošetřovatelství apod.
Poskytování psychoterapeutických služeb má v různých zemích odlišnou podobu. Může být právně upraveno, dobrovolně regulované nebo neregulované, v závislosti na jurisdikci daného státu. Požadavky na vykonávání psychoterapeutických služeb se mění, ale často vyžadují postgraduální studium, klinickou zkušenost a dohled supervizora.

Kognitivně behaviorální terapie
Kognitivně behaviorální terapie vznikla v 70. letech ve Velké Británii spojením přístupů původní behaviorální (zkoumající vztah mezi podnětem a reakcí) a kognitivní terapie (zaměřené na myšlení a postoje). V současné době je kognitivně behaviorální terapie považována za jeden z nejmodernějších a nejefektivnějších terapeutických směrů.
Kognitivně behaviorální terapie je psychoterapeutický přístup, který řeší nefunkční emoce, sociálně nežádoucí chování a kognitivní procesy prostřednictvím řady cílově orientovaných a systematických postupů. Terapeut se během kognitivně behaviorální terapie snaží zjistit nežádoucí vzorce myšlení a chování klienta, vysvětlit, jak tyto vzorce vznikly, co je udržuje a v průběhu terapie je pomáhá změnit na vhodnější, konstruktivnější a účinnější strategie, které v konečném důsledku zmírní či odstraní klientovy problémy.
Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá strukturovaná terapie, zaměřená na řešení konkrétních potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování předem definovaných cílů pomocí různých metod. Klient se v aktivní spolupráci s terapeutem jednotlivým terapeutickým metodám v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.
Terapie spočívá v časově omezených a strukturovaných rozhovorech, při kterých klient pomocí terapeuta postupně řeší své konkrétní problémy a mění své myšlení a chování. Terapeut však kromě pohovorů dle povahy problému pracuje s klientem i prakticky, v terénu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vztahem vzájemné aktivní spolupráce.
Kognitivně behaviorální terapie je vhodná pro řešení depresí, úzkostných poruch, poruch příjmu potravy, závislostí, fobií, ale i školních, prospěchových a studijních problémů, impulzivního chování apod.